ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4604/UBND-PCNC
Về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2008

Kính gửi:

- Công an thành phố;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố.

Đểtriển khai thực hiện Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 củaChính phủ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ; Xét đề nghị của Công an thànhphố tại Công văn số 792/CATP (PC13) ngày 19 tháng 6 năm 2008;

Ủyban nhân dân thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch vàĐầu tư thành phố thực hiện các công tác sau:

1.Phối hợp xây dựng Kế hoạch liên ngành, đề ra nội dung công tác chi tiết, tổchức triển khai và hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ trênđịa bàn thành phố thực hiện nghiêm Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4năm 2008 của Chính phủ, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, đúng pháp luật.

2.Tổ chức rà soát, thống kê, lập danh sách các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụbảo vệ đang hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo quy định của Nghị định số 14/2001/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2001 nhưng chưa đáp ứng đủ các điều kiện kinhdoanh dịch vụ bảo vệ theo quy định của Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng4 năm 2008 của Chính phủ để phục vụ cho việc cấp đổi Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh và Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự khi các doanhnghiệp này đã hoàn tất việc bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, điều kiện kinhdoanh theo quy định của pháp luật.

3.Khi hết thời gian quy định về việc chứng minh các điều kiện kinh doanh dịch vụbảo vệ theo quy định tại Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008của Chính phủ, mà các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ vẫn chưa gửi hồ sơchứng minh các điều kiện theo quy định (được hướng dẫn tại điểm 2 Công vănnày), Công an thành phố và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tổ chức tiến hànhthực hiện việc đình chỉ hoạt động kinh doanh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh và Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định củapháp luật. Mọi vấn đề phát sinh (nếu có) về tranh chấp hợp đồng, thỏa thuận, kýkết, giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ với cơ quan, doanh nghiệp cóyêu cầu được bảo vệ, thì doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ bị đình chỉhoạt động kinh doanh do những vấn đề nêu trên phải hoàn toàn chịu trách nhiệmtheo quy định của pháp luật.

4.Đối với doanh nghiệp đang tiến hành hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ theoquy định của Nghị định số 14/2001/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2001, nay vẫn đảmbảo các điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo quy định của Nghị định số52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ, thì chỉ lập hồ sơ để cấpđổi từ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự sang Giấy chứng nhận đủđiều kiện về an ninh trật tự theo đúng quy định của pháp luật.

5.Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công an thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhậnhồ sơ thành lập mới, cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy xác nhận đủđiều kiện về an ninh trật tự trong thời gian 07 ngày làm việc cho các doanhnghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ, khi hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định củaNghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ.

6.Riêng việc trang bị, sử dụng công cụ hỗ trợ đối với các doanh nghiệp kinh doanhdịch vụ bảo vệ, khi có hướng dẫn của Bộ Công an, Công an thành phố chịu tráchnhiệm tổ chức, triển khai thực hiện.

Yêucầu Công an thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố khẩn trương tổ chứctriển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhândân thành phố xem xét chỉ đạo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- TTUB: CT, PCT/TT;
- UBMTTQVN/TP và các đoàn thể;
- Sở-ngành thành phố;
- Viện KS-TAND/TP;
- Ủy ban nhân dân các quận – huyện;
- VPHĐ-UB: CVP, PCV/NC, KT;
- Phòng THKH, PCNC, TCTMDV;
- Lưu: VT, (NC-P) TV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài