BGIAO THÔNG VẬN TẢI
TNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4605/TCĐBVN-QLBTĐB
V/v nâng cao trách nhiệm bảo hành đối với các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ GTVT quyết định đầu tư

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Các Cục Quản lý đường bộ (QLĐB);
- Các Sở Giao thông vận tải (GTVT) nhận ủy thác quản lý quốc lộ.

Thực hiện Quyết định số 2920/QĐ-BGTVT ngày13/8/2015 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải “Quy định về nâng cao trách nhiệmbảo hành đối với các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông đườngbộ do Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư” (sao gửi kèm theo); Tổng cụcĐường bộ Việt Nam (ĐBVN) yêu cầu các Cục QLĐB và các Sở GTVT như sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung quyđịnh tại Quyết định số 2920/QĐ-BGTVT đối với toàn bộ công tác đầu tư xây dựngcông trình và bảo trì công trình đường bộ do Tổng cục ĐBVN làm chủ đầu tư,quyết định đầu tư.

2. Trong quá trình thực hiện lưu ý:

- Các Cục QLĐB, Sở GTVT nhận bàn giao ngay sau khicông trình hoàn thành đưa vào sử dụng; sau khi tiếp nhận bàn giao công trìnhđưa vào khai thác, sử dụng phải thực hiện ngay công tác quản lý, khai thác vàbảo trì công trình đường bộ theo quy định, tổ chức giao thông đảm bảo thôngsuốt, an toàn; thường xuyên kiểm tra, phát hiện các hư hỏng, khiếm khuyết củacông trình (nếu có) để yêu cầu các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư, Ban QLDA sửa chữakhắc phục kịp thời.

- Trước khi hết thời gian bảo hành ba (03) tháng,thực hiện kiểm tra chất lượng công trình và yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban QLDAsửa chữa khắc phục triệt để các hư hỏng, khiếm khuyết của công trình (nếu có)trước khi xác nhận hoàn thành công trình. Sau khi hết thời gian bảo hành, nếucông trình xuất hiện các hư hỏng, khiếm khuyết do sai sót trong quá trình kiểmtra chất lượng trước khi xác nhận hoàn thành bảo hành theo ủy quyền của Tổngcục ĐBVN, các Cục QLĐBB và các Sở GTVT phải chịu trách nhiệm liên đới với cácChủ đầu tư, Ban QLDA.

3. Các công trình sửa chữa mặt đường cấp phối, thìthời gian bảo hành được thực hiện theo Điều 41 Nghị định 46/2015/NĐ-CP nhưngkhông lớn hơn tuổi thọ thiết kế lớp mặt đường.

4. Cục trưởng các Cục QLĐB và Giám đốc Sở GTVT nhậnủy thác quản lý quốc lộ chịu trách nhiệm trước Tổng cục Đường bộ Việt Nam vềviệc thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắcphải báo cáo về Tổng cục ĐBVN để xem xét giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PTCT (để t/h);
- Cục QLXD ĐB;
- Cục QL Đường cao tốc;
- Vụ ATGT;
- Trung tâm CNTT ĐB;
- Lưu: VT, QLBTĐB©.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện