BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------
V/v: Xử lý vướng mắc về khai hóa đơn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
Trong quá trình triển khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo Thông tư số 22/2014/TT-BTC có phát sinh một số vướng mắc liên quan đến việc khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của nhiều hợp đồng/đơn hàng, có nhiều hóa đơn của cùng người mua, người bán, cùng điều kiện giao hàng và giao hàng một lần. Theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điu 10 Thông tư s22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 ca Bộ Tài chính thì nguyên tắc khai hải quan là một tờ khai hải quan chỉ khai báo cho một hóa đơn. Đkhai các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 và quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 9 Thông tư s 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cách thức khai báo trên hệ thống VNACCS đối với trường hợp này trên một tờ khai hải quan như sau:
- Người khai hải quan tự lập hóa đơn tổng (theo mẫu gửi kèm), gửi bằng nghiệp vụ file đính kèm đến hệ thống VNACCS và khai số đính kèm khai báo điện tử trên tờ khai;
- Người khai lập hải quan tự lập danh sách các hợp đồng, thông tin ngày tháng năm, gửi bằng nghiệp vụ file đính kèm (HYS) đến hệ thống VNACCS;
- Khai báo trên hệ thống VNACCS:
+ Chỉ tiêu "phân loại hình thức hóa đơn": Nhập mã B - chứng từ thay thế hóa đơn;
+ Chỉ tiêu "Số hóa đơn": Nhập số của hóa đơn tổng;
+ Chỉ tiêu "ngày phát hành" (hóa đơn): Nhập ngày lập hóa đơn tng;
+ Chỉ tiêu "Tng trị giá hóa đơn": Nhập tổng trị giá của hóa đơn (bng tổng trị giá của tất cả các hóa đơn có trong hóa đơn tng);

>> Xem thêm:  Phân tích vụ án hành chính khiếu kiện quyết định thu hồi đất trên thực tế ?

+ Chỉ tiêu "Tổng hệ số phân bổ trị giá": Nhập tổng trị giá của hóa đơn tổng;
+ Chỉ tiêu "Số đính kèm khai báo điện tử": Nhập sđính kèm khai báo điện tử được hệ thống cấp khi người khai hải quan thực hiện nghiệp vụ HYS.
Tổng cục Hải quan có ý kiến để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Công ty TNHH Thương mại FPT (thay t/lời);
- Lưu: VT, GSQL(3b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

>> Xem thêm:  Nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ? Không có sổ đỏ có được bồi thường không ?