BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
V/v:Trả lời vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0595/HQĐNa-GSQL ngày 31/03/2014 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việcvướng mắc kiểm tra hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước; hoàn, không thu thuế sau. Về vn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Hiện nay, việc xem xét hoàn, không thu thuế vẫn được thực hiện theo Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2424/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2008 ca Tổng cục Hải quan, theo đó có hướng dẫn về việc kiểm tra h sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn, không thu thuế sau tại điểm b Bước 4 Phần IV Quy trình xét hoàn, không thu thuế xut nhập khu.
2. Để làm rõ những nội dung về hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế, không thu thuế sau tại điểm b Bước 4 Phần IV Quy trình xét hoàn, không thu thuế xuất nhập khẩutheo quy định tại khoản 7 Điều 127 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:
Việc kiểm tra đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn, không thu thuế sau, cơ quan hải quan thực hin tuần tự các bước công việc sau và dừng lại ở bưc xác định được kết quả kiểm tra cho thấy hàng đã thực xuất thì hoàn thuế, không thu thuế:
a) Kiểm tra hồ sơ, đối chiếu tính thống nhất, hợp lệ của hồ sơ, s tiền thuế đề nghị hoàn và số thuế của tờ khai tương ứng trên hệ thống KT559; kim tra chứng từ, sổ sách kế toán, phiếu xuất kho, nhp kho, chứng từ thanh toán tiền hàng;
b) Kiểm tra việc hch toán kế toán; định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư; thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.
Tùy từng trường hp Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định việc kiểm tra hồ sơ chứng t kế toán tại trụ sở doanh nghiệp.
c) Kiểm tra, xác minh đối chiếu các giao dịch kinh doanh của doanh nghiệp với các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong trường hợp qua kim tra nếu phát hiện vụ việc có tính chất phức tạp thì cần tiến hành kiểm tra thêm;

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

d) Trường hp qua kiểm tra, xác định không thuộc đi tượng đưc hoàn thuế, không thu thuế thì cơ quan hải quan thông báo cho người nộp thuế biết lý do không thanh khoản hoàn thuế, không thu thuế;
đ) Trường hợp qua kiểm tra xác định thuộc đối tượng hoàn thuế, không thu thuế, kê khai của người nộp thuế là chính xác thì cơ quan hải quan ban hành quyết định hoàn thuế, không thu thuế theo kê khai của người nộp thuế chậm nhất trong thời hạn 40 ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế.
3. Ngoài ra, cơ quan hải quan cần thực hiện đúng các quy định về kiểm tra hồ sơ hoàn, không thu thuế theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 , Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 128/2013/TT-BTC.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK-CST (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?