BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 461/BCT-XNK
V/v: nhập khẩu thuốc lá kinh doanh miễn thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần cung ứng tàu biển Sài Gòn
(Địa chỉ: Số 3G Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 04/CƯTB ngày 07 tháng 01 năm 2013 củaCông ty Cổ phần cung ứng tàu biển Sài Gòn về việc nhập khẩu thuốc lá để bánmiễn thuế phục vụ khách xuất cảnh tại Cửa hàng miễn thuế của Công ty.

Căn cứ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễnthuế số 15/GCN-BTM ngày 16 tháng 3 năm 1999 và công văn số 3242/TM-XNK ngày 26tháng 5 năm 2006 do Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) cấp;

Căn cứ Báo cáo ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Công ty về tìnhhình nhập khẩu, tiêu thụ và tồn kho thuốc lá tại Cửa hàng miễn thuế của Công tytừ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, có xác nhận của Chicục hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực II;

Bộ Công Thương đồng ý Công ty Cổ phần cung ứng tàu biển SàiGòn được nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi trị giá 700.000 USD (bảytrăm nghìn đô la) để bán thu ngoại tệ phục vụ khách xuất cảnh tại Cửa hàng miễnthuế của Công ty trong năm 2013.

Việc nhập khẩu, kinh doanh và thanh quyết toán thuế thựchiện theo quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết địnhsố 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tưsố 120/2009/TT-BTC ngày 16 tháng 06 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế và Thông tư số 02/2010/TT-BCTngày 14 tháng 01 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc láphục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế. Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm vềviệc bán hàng đúng đối tượng quy định, tuyệt đối không để hàng hóa thẩm lậu vàonội địa dưới bất kỳ hình thức nào.

Văn bản này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, XNK, nganntt .

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh