BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 461/BXD-KTXD
V/v áp dụng chỉ số giá xây dựng trong việc điều chỉnh TMĐT, DT, giá hợp đồng XD.

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2012

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 68/SXD-KTKT ngày 15/02/2012 của Sở Xâydựng tỉnh Đồng Tháp về việc áp dụng chỉ số giá xây dựng trong việc điều chỉnhtổng mức đầu tư, điều chỉnh dự toán, điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

1. Trong thời gian Bộ Xây dựng chưa công bố chỉ số giá xâydựng cho tỉnh Đồng Tháp (từ tháng 9/2011 trở về trước), khi cần điều chỉnh tổngmức đầu tư, dự toán xây dựng công trình theo phương pháp dùng chỉ số giá xâydựng thì các chủ đầu tư có thể vận dụng chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng côngbố cho khu vực lân cận (nếu thấy phù hợp với mặt bằng giá của tỉnh Đồng Tháp)hoặc căn cứ vào phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng hướng dẫn tại phụ lụckèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng, chủ đầu tưtổ chức xác định các chỉ số giá xây dựng cho công trình cần điều chỉnh. Riêngđối với chỉ số giá xây dựng áp dụng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thìphải có ý kiến thỏa thuận của Sở Xây dựng trước khi áp dụng.

2. Từ tháng 10/2011 khi địa phương (UBND tỉnh) đã công bốchỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh thì việc áp dụng chỉ số giá xây dựng đểđiều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựngthực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD .

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp căn cứ ý kiến trên để hướng dẫnthực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn