TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
---------------------
Số: 461/GSQL-GQ1
V/v: Thủ tục xuất khẩu quặng Nikel
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:
Công ty cổ phần Hoàng Thái
(Đ/c: Tổ 1 Khu 3 phường Hải Hòa – Móng Cái – Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 02 ngày 28/6/2012 của Công ty cổ phần Hoàng Thái đề nghị hướng dẫn thủ tục xuất khẩu mặt hàng quặng Nikel, Cục Giám sát quản lý về hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Công ty căn cứ quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ; Thông tư số 08/2008/TT-BCT ngày 18/6/2008 của Bộ Công Thương; Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành để thực hiện.
Trường hợp chưa rõ, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục xuất khẩu để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GS1 (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải