TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 461/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

- Cục hải quan Tp. Hà Nội
- Cục hải quan Tp. Hải Phòng
- Công ty TNHH Đức Hòa
- Công ty cung ứng nhân lực và thương mại quốc tế
- Chi nhánh công ty XNK và hợp tác đầu tư GTVT tại Hà Nội
- Chi nhánh công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật tại Hải Phòng

Hiện nay Tổng cục Hải quan đang xem xét số thuế truy thu phải nộp trước mắt đối với mặt hàng xe ôtô nhập khẩu của các Công ty TNHH Đức Hòa, Công ty Cung ứng nhân lực và Thương mại Quốc tế, Chi nhánh Công ty XNK và hợp tác đầu tư giao thông vận tải tại Hà Nội, Chi nhánh Công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật tại Hải Phòng. Để tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có tên nêu trên, đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hải Phòng tạm thời chưa thực hiện cưỡng chế hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp này cho đến hết ngày 31/03/2006 với đầy đủ các điều kiện sau:

1/ Các Công ty có tên nêu trên chỉ nợ phần thuế chênh lệch giữa giá khai báo với giá xác định lại của cơ quan Hải quan đối với mặt hàng xe ô tô nhập khẩu.

2/ Các Công ty phải có cam kết bằng văn bản về việc sẽ thực hiện theo đúng các kết quả xử lý của Tổng cục Hải quan về mức giá tính thuế đối với mặt hàng xe ô tô nhập khẩu.

3/ Đối với các lô hàng nhập khẩu mới phát sinh Công ty phải nộp thuế theo đúng thời hạn quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Nếu Công ty nào vi phạm 1 trong 3 điều kiện nêu trên, cơ quan hải quan sẽ cưỡng chế ngay hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty đó.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hải Phòng và các đơn vị có tên trên được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT(2), Vụ KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An