BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 461/TCHQ-TCCB
V/v: đổi tên Chi cục Hải quan Hà Tây

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời đề nghị của Cục Hải quan thành phố Hà Nội tại côngvăn số 2459/HQHN-TCCB ngày 23/10/2012 về việc đổi tên Chi cục Hải quan Hà Tây,Tổng cục có ý kiến như sau:

Căn cứ vào địa bàn quản lý và nơi đặt trụ sở hiện tại củaChi cục Hải quan Hà Tây, trong thời gian trước mắt, Tổng cục chưa xem xét việcđổi tên “Chi cục Hải quan Hà Tây” thành “Chi cục Hải quan Khu công nghệ cao HòaLạc”. Tổng cục sẽ xem xét, báo cáo Bộ Tài chính về đề nghị nêu trên của đơn vịkhi trụ sở của Chi cục Hải quan Hà Tây tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc được xâydựng xong và đi vào hoạt động.

Tổng cục thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TCHQ (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Duy Hiền