BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 461/TCHQ-TXNK V/v phân loại mặt hàng Chả cá đông lạnh

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 216/HQKG-NV ngày 18/02/2020 của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang về vướng mắc phân loại mặt hàng Chả cá đông lạnh. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Trường hợp mặt hàng chả cá đông lạnh có quy trình sản xuất: Cá tươi/ Tách xương, da, nội tạng - Lấy phần thịt cá - Sau đó thêm một số gia vị bột lòng trắng trứng 1-2%, đường cát trắng 5% và một số gia vị khác như muối, tiêu, bột ngọt, bột năng,...- Nhào trộn đều lên khoảng 10-15 phút- Đóng gói theo quy cách và đưa vào đông lạnh phù hợp phân loại thuộc nhóm 16.04, phân nhóm 1604.20 “- Cá đã được chế biến hoặc bảo quản cách khác”.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang căn cứ hồ sơ, bản chất hàng hóa, quy trình sản xuất và đối chiếu với nội dung hướng dẫn nêu trên để xác định mã số hàng hóa theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:- Như trên;
- Cục Hải quan TP.Hải Phòng (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương