BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 461/VP-T30
V/v hướng dẫn cập nhật, sửa đổi thủ tục hành chính vào Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Quyết định số 1699/QĐ-TTgngày 20 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về thiết lập cơ sở dữ liệuquốc gia về thủ tục hành chính; Căn cứ công văn 57/CCTTHC ngày 23/02/2010 củaTổ công tác chuyên trách CCTTHC của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn cập nhật, sửađổi thủ tục hành chính vào CSDL quốc gia về thủ tục hành chính;

Văn phòng Bộ đề nghị các cơ quan,đơn vị nghiên cứu và hoàn thành việc cập nhật liên tục, thường xuyên đối với hồsơ văn bản QPPL, hồ sơ TTHC mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế;hết hiệu lực thi hành; hủy bỏ, bãi bỏ (sau đây gọi chung là sửa đổi), cụ thểnhư sau:

1. Đối với những TTHC mới được banhành hoặc TTHC đã có trong Bộ TTHC của Bộ cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, trongthời hạn tối đa 07 ngày kể từ ngày văn bản QPPL quy định về TTHC có hiệu lựcthi hành, đơn vị có trách nhiệm rà soát, kê khai nội dung TTHC vào Biểu mẫu 1(Biểu mẫu thống kê giai đoạn I gửi kèm công văn 125/CCTTHC của Tổ công tácchuyên trách của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 04/11/2008, các cơ quan đơnvị có thể download tại: http://thutuchanhchinh.vn/index.php/document/departement/3?page=3)

2. Đối với những TTHC đã có trong BộTTHC của Bộ nhưng hết hiệu lực thi hành do văn bản QPPL quy định về TTHC hếthiệu lực hoặc bị hủy bỏ, bãi bỏ, trong thời hạn tối đa 07 ngày đơn vị có tráchnhiệm gửi công văn thông báo cho Tổ công tác 30 của Bộ để trình Lãnh đạo Bộ kýban hành Quyết định công bố TTHC đã hết hiệu lực thi hành.

3. Đối với những TTHC do cơ quan nhànước có thẩm quyền ban hành nhưng thống kê thiếu, chưa được công bố, đơn vị cótrách nhiệm kê khai bổ sung và thông báo cho Tổ công tác 30 của Bộ để cập nhật.

Sau khi rà soát, thống kê và điềnBiểu mẫu 1, đề nghị đơn vị có công văn thông báo ( mẫu tại phụ lục đính kèm),kèm Biểu mẫu 1, file mềm văn bản QPPL quy định về TTHC gửi Tổ công tác 30 củaBộ thẩm định, tổng hợp và dự thảo Quyết định công bố TTHC sửa đổi trình Lãnhđạo Bộ ký ban hành. Toàn bộ nội dung công bố trong Quyết định trên sẽ được cậpnhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Bộ trưởng (để b/c);
-Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng (để b/c);
-Thành viên T30;
-Lưu VP, T30. NTTH.25

CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Trọng Phát
Tổ trưởng Tổ công tác 30