VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 461/VPCP-KTTH
V/v ứng vốn đầu tư cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 15879/BTC-ĐTngày 22 tháng 11 năm 2007, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số 7658/BKH-QPAN ngày 18 tháng 10 năm 2007 và số 9110/BKH-TCTT ngày 11 tháng 12năm 2007 về việc ứng vốn đầu tư cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Thủ tướngNguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Căn cứ tiến độ thực hiện Đề án chống xuống cấp trụ sở làmviệc của ngành Kiểm sát nhân dân đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tạiQuyết định số 620/QĐ-TTg ngày 17 thnág 4 năm 2006, Bộ Tài chính tiếp tục ứngtrước từ nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho Viện Kiểm sátnhân dân tối cao để hoàn thành Đề án theo đúng tiến độ.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối, bố trítrong kế hoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách năm 2009 và các năm sau choViện Kiểm sát nhân dân tối cao để hoàn trả số vốn tạm ứng trên theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Viện Kiểm sát nhân dântối cao, các Bộ biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Kiều Đình Thụ, Website CP, Vụ NC;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy