BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4610/ĐC-BTNMT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2010

ĐÍNH CHÍNH

THÔNGTƯ SỐ 03/2010/TT-BTNMT NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀMÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG BẢNG GIÁ ĐẤT

Thừa ủy quyền Bộtrưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xin đính chính sai sót trong Thông tư số03/2010/TT-BTNMT ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môitrường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất như sau:

Tại trang 4 dòngthứ 12 từ trên xuống (mục II Phần II của Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựngbảng giá đất ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BTNMT ) viết là: "Đơnvị tính: công trình/tỉnh trung bình". Nay xin sửa lại là: "Đơn vịtính: công nhóm/tỉnh trung bình".

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Website Bộ TN&MT;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, TCQLĐĐ, PC, TC, KH.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
Q. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
Phùng Văn Nghệ