VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4610/VPCP-KTN
 V/v báo cáo Quốc hội tình hình quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường quốc doanh

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2363/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 10 tháng 6 năm 2014 về việc báo cáo Quốc hội tình hìnhquản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường quốc doanh, Thủ tướng Chính phủcó ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung dự thảo báo cáo trình Quốc hội về tình hình quản lý,sử dụng đất của các nông, lâm trường quốc doanh.

2. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay mặt Chính phủ, thừa ủyquyền Thủ tướng Chính phủ ký báo cáo nêu trên, trình Quốc hội theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường biết,thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, V.III, ĐMDN, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ