BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4611/BHXH-CSYT
V/v tiếp nhận người bệnh BHYT chuyển tuyến đến Bệnh viện E

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được Công văn số 1815/BVE ngày 18/11/2014 của Bệnh viện E thông báo về việc mở rộng tiếp nhậncác đối tượng người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) ngoài các đối tượng thuộc diện bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ theo quy định. Theo đó, Bệnh viện E là bệnh viện đa khoa hạng I trực thuộc Bộ Y tế, người bệnh có thẻ BHYT khi chuyển đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện E được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT như tại các bệnh viện Trung ương khác.

Để tạo điều kiện cho người có thẻ BHYT được khám, chữa bệnh thuận lợi, tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng và giảm quá tải tại các bệnh viện tuyến Trung ương khác, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểmxã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Sở Y tế; Bảo hiểmxã hội Bộ Quốc phòng; Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc thông báo đến các cơ sở khám, chữa bệnh có hợp đồng khám, chữabệnh BHYT với đơn vị về việc chuyển tuyến người bệnh BHYT đến Bệnh viện E để khám, chữa bệnh theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày14/4/2014 của Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Bệnh viện E;
- Lưu: VT, CSYT (2b)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo