TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4611/CT-TTHT
V/v: Sử dụng hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Yamazen Việt Nam.
Địa chỉ: 55-57 Nguyễn Văn Giai, P.ĐaKao, Quận 1.
MST: 0309843534.

Trả lời văn bản ngày 27/5/2014 của Công ty về việc sử dụnghóa đơn; Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1b Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ(hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013 đến ngày 31/5/2014) quy định nguyên tắclập hóa đơn:

 “Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt inđược lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì gạch chéo bằngbút mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ.

 Căn cứ Khoản 1b Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ(hiệu lực thi hành từ 01/6/2014) quy định nguyên tắc lập hóa đơn:

 “Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằngmáy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.

 Căn cứ các quy định nêu trên, trước 01/6/2014khi lập hóa đơn thì Công ty phải gạch chéo phần còn trống trên hóa đơn (có thể gạchchéo như mẫu hóa đơn số 0003585 ngày 05/05/2014 đính kèm); từ ngày 01/6/2014khi lập hóa đơn bằng máy vi tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.Pháp chế;
- P.Kiểm tra 2;
- Lưu VT; TTHT.
1641-146216/2014tttg

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga