BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
----------------
V/v: Giải quyết phụ cấp khu vực một lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố và theo đề nghị của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng tại Công văn số 427/BHXH-CĐCS ngày 07/10/2011, trong quá trình thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 03/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội; để thống nhất thực hiện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn một số nội dung sau:
1. Đối với trường hợp nghỉ hưu do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng giải quyết chuyển đến Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/12/2010 mà chưa được tính hưởng trợ cấp khu vực một lần thì Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố căn cứ theo xác nhận của Thủ trưởng đơn vị cấp Trung đoàn (và tương đương trở lên) về địa danh nơi đơn vị đóng quân của người lao động tương ứng với thời gian ghi trên Sổ bảo hiểm xã hội để làm cơ sở xem xét giải quyết phụ cấp khu vực đối với người lao động.
2. Trường hợp trong Sổ bảo hiểm xã hội từ tháng 01/1995 đến tháng 12/2006 không thể hiện hoặc thể hiện chưa đầy đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội có phụ cấp khu vực tại nơi có phụ cấp khu vực thì Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố hướng dẫn người lao động liên hệ với đơn vị đề nghị Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng căn cứ vào mức đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp khu vực để ghi bổ sung phụ cấp khu vực trên Sổ bảo hiểm xã hội làm căn cứ xem xét, giải quyết. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được hướng dẫn giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng giám đốc (để b/c);
- BHXH Bộ Quốc phòng;
- Lưu: VT, CSXH.
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Hương