TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4613/TCHQ-KTTT
V/v giá tính thuế TTĐB phải truy thu đối với xe ô tô tải kiểu dáng xe du lịch chuyển đổi công năng thành xe chở người.

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2004

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 1813/HQHP-PNV ngày 29 tháng 07 năm 2004 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt truy thu đối với xe ô tô chuyển đổi công năng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ công văn số 806/CP-VI ngày 16 tháng 07 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 2813/TCHQ-KTTT ngày 14 tháng 08 năm 1998 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt phải truy thu đối với xe ô tô tải có kiểu dáng xe du lịch chuyển đổi công năng, ngày 14 tháng 12 năm 2000 Bộ Tài chính đã có công văn số 5214/TC /TCT và ngày 28 tháng 12 năm 2000 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6065/TCHQ-KTTT ngày 28 tháng 12 năm 2000 hướng dẫn việc thực hiện.

Vì vậy, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện đúng các nội dung đã hướng dẫn khi truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô tải có kiểu dáng xe du lịch chuyển đổi công năng.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An