TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4614/TCHQ-KTTT
V/v truy thu thuế TTĐB xe ô tô tải kiểu dáng xe du lịch chuyển đổi công năng thành xe chở người

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2004

Kính gửi:

- Công ty TNHH XD và TM Hưng Phát
C3/3 CVNTP.25 Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 024/CV ngày 25 tháng 06 năm 2004 của Công ty TNHH Hưng phát về việc xin miễn truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô chuyển đổi công năng thành xe chở người. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc xử lý thuê tiêu thụ đặc biệt đối với xe tải kiểu dáng xe du lịch chuyển đổi công năng thành xe chở người, ngày 16 tháng 07 năm 1998 Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 806/CP-VI và ngày 14 tháng 08 năm 1998 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2813/TCHQ-KTTT hướng dẫn việc thực hiện. Theo hướng dẫn tại các công văn này thì: Xe ô tô tải có kiểu dáng du lịch đăng ký tờ khai từ 01/01/1997 đã chuyển đổi công năng thành xe chở người thuộc đối tượng phải chịu truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty TNHH XD và TM Hưng Phát biết và nộp thuế theo đúng quy định.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An