VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4614/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh giai đoạn nâng loại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định (Văn bản số 57/TTr-UBNDngày 10 tháng 6 năm 2014) về việc điều chỉnh giai đoạn nâng loại thị trấn ThịnhLong, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định trở thành đô thị loại IV, Phó Thủ tướngHoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhNam Định tại công văn nêu trên trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tạicông văn số 3460/VPCP-KTN ngày 15 tháng 5 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- T
hủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hảỉ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b) Nghĩa(15).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ