BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4615/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 15039/CT-HTr ngày 13/6/2011 của Cục thuếthành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.3 Mục I Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổchức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Namquy định:

“Thu nhập phát sinh tại Việt Nam của Nhà thầu nước ngoài,Nhà thầu phụ nước ngoài là các khoản thu nhập nhận được dưới bất kỳ hình thứcnào trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ (trừ trường hợp cung cấpdịch vụ quy định tại Mục II, phần A Thông tư này), không phụ thuộc vào địa điểmtiến hành hoạt động kinh doanh của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nướcngoài, bao gồm:

...

- Các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp luật.”.

Nếu Nhà thầu Posco E&C có các khoản thu bao gồm: Tiền hỗtrợ không hoàn lại từ văn phòng đại diện tại Việt Nam của Tập đoàn Posco Hàn Quốc;tiền bồi thường do người lao động vi phạm hợp đồng; lãi về chênh lệch tỷ giá hốiđoái phát sinh trong kỳ của các hoạt động chi trả bằng ngoại tệ; lãi do chênh lệchtỷ giá phát sinh do việc đánh giá lại số dư cuối năm của các khoản nợ dài hạn,các khoản thu nhập này được tính vào thu nhập khác của Nhà thầu nước ngoài trêncơ sở Hợp đồng nhà thầu và phải chịu thuế nhà thầu tại Việt Nam.

Đối với khoản thu điện, nước từ các nhà thầu phụ: Nếu Nhà thầuPosco E&C thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp sau đó phân chia chiphí cho các nhà thầu phụ (theo như Thoả thuận chia chi phí sử dụng dịch vụchung tại công trường) và Nhà thầu Posco E&C đã xuất hoá đơn GTGT cho nhàthầu phụ theo đúng giá của nhà cung cấp đồng thời thực hiện kê khai thuế GTGT đầura theo quy định thì việc thu hộ, chi hộ tiền điện, nước không phát sinh chênhlệch nên không phải kê khai nộp thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biếtvà hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ PC - BTC (2b);
- Vụ PC; KK&KTT (TCT);
- Lưu: VT,CS(2b).Giang

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn