VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------------
V/v: Tài trợ của TCPCPNN tổ chức Hội thảo "Hoàn thiện Dự thảo Luật hợp tác xã sửa đổi".
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4270/BKHĐT-KTĐN ngày 01 tháng 7 năm 2011) về việc tiếp nhận tài trợ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài để tổ chức Hội thảo 'Hoàn thiện dự thảo Luật hợp tác xã sửa đổi', Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:
1. Đồng ý việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận tài trợ của tổ chức phi chính phủ SOCODEVI (Ca-na-đa) để tổ chức Hội thảo 'Hoàn thiện dự thảo Luật hợp tác xã sửa đổi'.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tiếp nhận, sử dụng khoản viện trợ theo quy định hiện hành về viện trợ phí chính phủ nước ngoài và quy định về quản lý và tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg , các PTTg CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN (để b/c);
- Vụ PL và Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2), G. 23
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc