BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 462/BXD-KTXD
V/v: Kinh phí lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị.

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 206/SXD-QHKT ngày 26/2/2009của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận về kinh phí lập, thẩm định, phê duyệt Quy chếquản lý kiến trúc đô thị. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đô thịđược Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Thông tư số 08/2007/TT-BXD ngày 10/9/2007; Chínhquyền đô thị, các cơ quan có trách nhiệm quản lý đô thị, các cơ quan chuyên mônvề quản lý quy hoạch kiến trúc xây dựng của tỉnh Ninh Thuận (Uỷ ban nhân dâncấp huyện, cấp tỉnh, Sở Xây dựng) có trách nhiệm lập, thẩm định, phê duyệt Quychế quản lý kiến trúc đô thị theo phân cấp quy định tại Thông tư số08/2007/TT-BXD Chi phí để lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúcđô thị được xác định bằng cách lập dự toán theo nội dung chi hàng năm của cáccấp được giao nhiệm vụ lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đôthị nêu trên.

Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận căn cứ ý kiến nêu trên để thựchiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn