BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC
---------------

V/v: hợp tác đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2012
Kính gửi: Các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại Đài Loan
Tiếp theo công văn số 320/QLLĐNN-QLLĐ ngày 14/03/2012 của Cục Quản lý lao động ngoài nước hướng dẫn việc triển khai thực hiện công văn số 314/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 15/02/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về chấn chỉnh công tác đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan, Cục Quản lý lao động ngoài nước xin hướng dẫn về việc đăng ký hợp đồng hợp tác đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan như sau:
1. Hồ sơ đăng ký hợp đồng hợp tác bao gồm văn bản báo cáo đăng ký hợp đồng hợp tác của cả hai doanh nghiệp, bản chính hợp đồng hợp tác và phương án thực hiện hợp đồng hợp tác của mỗi bên (việc tổ chức thực hiện, trách nhiệm và nghĩa vụ…);
2. Mỗi doanh nghiệp có Giấy phép đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan chỉ được hợp tác với 01 doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng không có giấy phép đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan và ngược lại. Trường hợp việc đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan bị tạm dừng do tỷ lệ lao động bỏ trốn cao hơn mức bình quân chung của lao động Việt Nam tại Đài Loan tại thời điểm thông báo hoặc một trong hai doanh nghiệp bị phát hiện có vi phạm các quy định hiện hành thì cả hai doanh nghiệp sẽ bị tạm dừng đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan.
Hai doanh nghiệp phải thực hiện đúng quy định về chi phí đối với người lao động đi làm việc tại Đài Loan, phối hợp quản lý lao động và thực hiện biện pháp về giảm tỷ lệ lao động bỏ hợp đồng, cư trú bất hợp pháp theo quy định tại Mục 1 và Mục 3 công văn số 341/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 15/02/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về chấn chỉnh công tác đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan.
3. Doanh nghiệp chưa có Giấy phép đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan hợp tác với doanh nghiệp có Giấy phép đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan chỉ được tổ chức tuyển chọn, đào tạo lao động tại một cơ sở có địa điểm cùng địa bàn tỉnh/thành phố với trụ sở chính của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải báo cáo Cục Quản lý lao động ngoài nước về cơ sở này (địa chỉ, số điện thoại, người đứng đầu, tên và chức danh của những cán bộ trực tiếp tuyển chọn lao động…) trong văn bản đăng ký hợp tác.
4. Sau khi được Cục Quản lý lao động ngoài nước đồng ý, doanh nghiệp phải đăng ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, ký kết hợp đồng với người lao động, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất, đóng góp quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo các doanh nghiệp biết để thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Văn phòng KT-VH VN tại Đài Bắc;
- Ban QLLĐVN tại Đài Loan;
- Quỹ HTVLNN;
- Các đơn vị thuộc Cục;
- Lưu: VT, TTLĐ.
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Quỳnh