BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 462/TCHQ-TXNK V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH Riverbank Việt Nam.
(Đ/c: KCN Mỹ Xuân, P. Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 110-2020/RBVN ngày 22/12/2020 và số 101-2020/RBVN ngày 18/11/2020 của Công ty TNHH Riverbank Việt Nam đề nghị hướng dẫn áp thuế suất đúng cho sản phẩm xuất khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về áp dụng Biểu thuế xuất khẩu:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP thì:

“1. Các mặt hàng xuất khẩu thuộc nhóm có STT 211 là các mặt hàng đáp ứng đồng thời cả 02 điều kiện sau:

a) Điều kiện 1: Vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm (gọi chung là hàng hóa) không thuộc các nhóm có STT từ 01 đến STT 210 tại Biểu thuế xuất khẩu.

b) Điều kiện 2: được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản công với chi phí năng lượng chiến từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên. Việc xác định tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên thực hiện theo quy định tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ...”

Mặt hàng xuất khẩu “Anysol 100” thỏa mãn điều kiện 1 “không thuộc các nhóm có STT từ 01 đến STT 210 tại Biểu thuế xuất khẩu”.

Tuy nhiên, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP thì “Tài nguyên, khoáng sản quy định tại khoản này là tài nguyên, khoáng sản có nguồn gốc trong nước gồm: Khoáng sản kim loại; khoáng sản không kim loại; dầu thô; khí thiên nhiên; khí than.” Theo nội dung công văn số 101-2020/RBVN ngày 18/11/2020, Công ty nhập khẩu mặt hàng Anysol 100 từ Hàn Quốc, sau đó chiết ra phuy để xuất khẩu thương mại nên không đáp ứng điều kiện 2 nêu trên và không chịu thuế xuất khẩu.

>> Xem thêm:  Mức thuế suất mới áp dụng với hộ kinh doanh cá thể năm 2022

Công ty có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ và chịu trách nhiệm về việc kê khai của mình trước pháp luật. Trường hợp cơ quan Hải quan kiểm tra, nếu phát hiện có sai phạm thì sẽ xử lý theo quy định.

2. Về khai báo thuế suất:

Trong trường hợp này, Công ty khai mã hàng của hàng hóa xuất khẩu tương ứng với mã hàng 08 chữ số của hàng hóa đó theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này và không phải khai thuế suất trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Riverbank Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, TXNK-PL-Hường (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương