VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 ----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Số: 462/VPCP-CN
V/v điều chỉnh hướng tuyến và lộ giới đường vành đai trong, thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh (công văn số 8145/UBND-ĐTMT ngày 27 tháng 11 năm 2007), ýkiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9225/BKH-KTĐP &LT ngày 17 tháng12 năm 2007), Bộ Tài chính (công văn số 17263/BTC-ĐT ngày 19 tháng 12 năm 2007)về việc điều chỉnh hướng tuyến và lộ giới đường vành đai trong, thành phố HồChí Minh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải phối hợp vớiỦy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh(Thông báo số 278/TB-VPCP ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TTBC, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN (3). 18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý