BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 4620/TCT-CS
V/v miễn giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình

Trả lời công văn số 2147/CT-THDTngày 22/20/2009 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình về việc xác định thời gian ưu đãi cònlại và thời gian không được miễn giảm tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Để có đủ căn cứ xem xét, hướng dẫnviệc thực hiện chính sách theo nội dung vướng mắc Cục Thuế phản ánh tại côngvăn số 2147/CT-THDT ngày 22/20/2009, đề nghị Cục Thuế gửi đầy đủ hồ sơ (bảnsao) có liên quan đối với từng trường hợp cụ thể về Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếđược biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHÍNH SÁCH THUẾ
Cao Anh Tuấn