BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 4621/TCT-CS
V/v miễn giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 4547/CT-KK-KTT ngày 22/10/2009 về vướngmắc thực hiện chính sách tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3887/TCT-CSngày 07/10/2008 hướng dẫn nguyên tắc thực hiện. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Nam Định nghiên cứu để áp dụng đối với từng trường hợp cụ thể; Nếu có vướng mắc hoặc vượtquá thẩm quyền thì gửi toàn bộ hồ sơ có liên quan để Tổng cục Thuế xem xét,giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHÍNH SÁCH THUẾ
Cao Anh Tuấn