BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 4622/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 1113/CT-TT &HT ngày 05/8/2009 của Cụcthuế thành phố Hải Phòng về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối vớitrường hợp của Công ty cổ phần thương mại và du lịch Ngân Anh, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

1. Xác định ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư:

Tại Điểm 11, Mục VI, Danh mục A ngành nghề, lĩnh vực đượchưởng ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày22/12/2003 của Chính phủ quy định:

“Đầu tư xây dựng khu du lịch quốc gia, khu du lịch sinhthái; vườn quốc gia; đầu tư xây dựng khu công viên văn hóa, bao gồm có đủ cáchoạt động thể thao, vui chơi, giải trí”.

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần thươngmại và du lịch Ngân Anh thực hiện dự án Sân Golf quốc tế 18 hố Đồ Sơn – HảiPhòng thì không được coi là đầu tư xây dựng khu công viên văn hóa (bao gồm cảhoạt động thể thao, vui chơi, giải trí) để được hưởng ưu đãi đầu tư theo quyđịnh nêu trên.

2. Ưu đãi thuế đối với số lượng lao động sử dụng:

- Tại Khoản 2, Điều 33, Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trênquy định về điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đã quy định Dự án đầutư đáp ứng một trong các điều kiện sau đây được hưởng ưu đãi về thuế thu nhậpdoanh nghiệp:

“Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực mà pháp luật không cấm vàcó sử dụng số lao động bình quân trong năm ít nhất là:

a) Ở đô thị loại 1 và loại 2: 100 người;

b) Ở địa bàn khuyến khích đầu tư quy định tại Danh mục Bhoặc Danh mục C ban hành kèm theo Nghị định này: 20 người;

c) Ở địa bàn khác: 50 người”

Tại Khoản 2, Điều 50, Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trênquy định:

“Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấyphép đầu tư và các cơ sở kinh doanh trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưuđãi đầu tư thì tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế ghi trong Giấy phép đầutư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư”.

Căn cứ theo các quy định trên, trường hợp Công ty cổ phầnthương mại và du lịch Ngân Anh tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận ưu đãiđầu tư, dự án thuộc địa bàn Thị xã Đồ Sơn – Thành phố Hải Phòng (thuộcđịa bàn khác theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP) và thực tếCông ty đang được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo diện sử dụng nhiều lao động(Thị xã Đồ Sơn được nâng cấp thành Quận Đồ Sơn – Thành phố Hải Phòng) thì tiếptục được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo diện sử dụng nhiều lao động tại địa bànkhác cho thời gian còn lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hải Phòng biếtvà thông báo cho Công ty cổ phần thương mại và du lịch Ngân Anh biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PC, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương