BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4623/TCT-CS
V/v xử phạt hành vi mất hóa đơn

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời công văn số 654/CT-AC ngày 19/5/2011 của Cục thuếtỉnh Bình Thuận hỏi về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mấthóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1, Điều 34 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quyđịnh:

“Điều 34. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụnghóa đơn của người mua

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối vớihành vi làm mất hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua) để hạch toán kế toán, kêkhai thuế và thanh toán vốn ngân sách.”

Căn cứ quy định nêu trên, kể từ ngày 01/01/2011 khi Nghịđịnh số 51/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì hành vi của người mua làm mấthóa đơn liên 2 thì bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân