ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4623/UBND-VX
V/v nâng bậc lương thường xuyên, và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Ninh Thuận, ngày 01 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

- Các Sở, Ban ngành;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Ngày 31 tháng 7 năm 2013, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nângbậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động(hiện đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Chính phủ, địa chỉ “vanban.chinhphu.vn”);

Để việc triển khai thực hiện Thông tư nêu trên được đồng bộ,đúng đối tượng và đảm bảo chế độ áp dụng;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban ngành; đơnvị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thốngnhất thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc (kể cả cấp xã, phường, thịtrấn) cùng thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Áp dụng chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậclương trước thời hạn đúng đối tượng theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tưsố 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ; trong đó người lao động là người làm việc theochế độ hợp đồng lao động xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong cáccơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật hiệnhành (ví dụ: đối tượng thuộc diện hợp đồng viên chức, đối tượng thực hiện mộtsố loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp theo Nghịđịnh số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ), không bao gồm đốitượng hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế chờ thi tuyển, xét tuyển công chức, viênchức hoặc đối tượng hợp đồng theo thời vụ.

2. Thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên theo đúngcác quy định cụ thể tại Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ; trongđó:

a) Nếu trong thời gian giữ bậc, cán bộ, công chức, viên chứcvà người lao động có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giaothì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ bị kéo dài 06 (sáu) tháng. Tuy nhiên, cầnlưu ý trong trường hợp này, đối với công chức còn phải kết hợp xem xét để miễnnhiệm, bố trí công tác khác, cho thôi nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều29 của Luật cán bộ, công chức hoặc không áp dụng kéo dài thời gian giữ bậclương nếu phải cho thôi việc theo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật cán bộ,công chức; tương tự cũng không áp dụng kéo dài thời gian giữ bậc lương do khônghoàn thành nhiệm vụ đối với viên chức và người lao động nếu phải chấm dứt hợpđồng viên chức theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 29 của Luật viên chức hoặctheo quy định của pháp luật.

b) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao độnglà đảng viên bị kỷ luật Đảng theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Quy định số181-QĐ/TW ngày 30 tháng 3 năm 2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viênvi phạm; việc kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên, căn cứ vào quyếtđịnh hình thức xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và người lao động củacơ quan, đơn vị được phân cấp thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn theo đúngcác quy định cụ thể tại Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ; trongđó cần rà soát, áp dụng chuẩn xác một số nội dung như sau:

a) Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắctrong công tác:

- Về tỷ lệ thực hiện (không tính số lượng thực hiện theo điểmb khoản 3 của văn bản này) là 10% trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức vàngười lao động thuộc danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị của năm xét nângbậc lương trước thời hạn, do cơ quan có thẩm quyền giao biên chế hoặc phê duyệtsố lượng người làm việc theo phân cấp quản lý;

Vào đầu quý I hằng năm của năm sau liền kề với năm xét nângbậc lương trước thời hạn, các cơ quan, đơn vị (bao gồm cả cơ quan, đơn vị códưới 10 người trong danh sách trả lương) có văn bản báo cáo cơ quan quản lý – cấptrên trực tiếp (theo mẫu đính kèm văn bản này) để theo dõi và kiểm tra về số lượngthực hiện theo tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuấtsắc và số dư ra dưới 10 người của cơ quan, đơn vị không thể tính tỷ lệ 10% củanăm xét nâng bậc lương trước thời hạn, kèm theo đề xuất giải pháp tháo gỡ nhữngvướng mắc trong việc thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức,viên chức và người lao động; riêng đối với cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy bannhân dân tỉnh, báo cáo thông qua Sở Nội vụ;

Cơ quan quản lý – cấp trên trực tiếp hoặc Sở Nội vụ căn cứvào tổng số người trong danh sách trả lương dư ra dưới 10 người và số ngườitrong danh sách trả lương được cấp có thẩm quyền phê duyệt tăng thêm trong năm xétnâng bậc lương trước thời hạn của tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc để giaobổ sung (thông qua văn bản) số lượng được nâng bậc lương trước thời hạn do lậpthành tích xuất sắc ngoài số lượng thuộc tỷ lệ không quá 10% của cơ quan, đơnvị trực thuộc hoặc thuộc phạm vi theo dõi trong năm xét nâng bậc lương trướcthời hạn nhưng phải bảo đảm tổng số người được nâng bậc lương trước thời hạn dolập thành tích xuất sắc ở tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoặc thuộc phạmvi theo dõi không vượt quá 10% tổng số người trong danh sách trả lương của nămxét nâng bậc lương trước thời hạn của tất cả các cơ quan, đơn vị (ưu tiên chocác cơ quan, đơn vị có dưới 10 người trong danh sách trả lương và hoàn thànhnhiệm vụ công tác trở lên; không giao bổ sung cho cơ quan, đơn vị không hoànthành nhiệm vụ hoặc không thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo nêu trên);

Đến hết quý I của năm sau liền kề với năm xét nâng bậc lươngtrước thời hạn, nếu cơ quan, đơn vị không thực hiện hết số lượng trong tỷ lệđược nâng bậc lương trước thời hạn của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn (kểcả số lượng được cơ quan quản lý cấp trên giao thêm – nếu có) thì không đượctính cộng dồn vào tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuấtsắc của năm sau, tương tự đối với số dư dưới 10 người (kể cả trường hợp khôngđược giao bổ sung số lượng nâng bậc lương trước thời hạn do có số dư) cũngkhông được cộng dồn để tính tỷ lệ thực hiện và số dư trong năm sau.

- Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trướcthời hạn do lập thành tích thực hiện nhiệm vụ xuất sắc trong cùng ngạch hoặccùng chức danh.

- Về xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thờihạn do lập thành tích xuất sắc:

+ Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xácđịnh theo quyết định của cơ cấp có thẩm quyền công nhận thành tích đạt đượctrong khoảng thời gian 6 năm gần nhất của năm xét nâng bậc lương trước thời hạnđối với các ngạch, chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và4 năm gần nhất đối với các ngạch, chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từtrung cấp trở xuống;

Tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nângbậc lương trước thời hạn không được tính là thành tích để xét nâng bậc lươngtrước thời hạn cho lần sau;

+ Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vàothành tích cao nhất đạt được của cán bộ, công chức, viên chức và người laođộng; nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác; trườnghợp có nhiều người có thành tích như nhau thì thực hiện ưu tiên theo Quy chếnâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.

- Về Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tíchxuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị:

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, côngchức, viên chức và người lao động trao đổi thống nhất với cấp ủy và Ban Chấphành công đoàn cùng cấp để ban hành và áp dụng kể từ năm 2013; trong đó phảiquy định rõ tiêu chuẩn về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, cấpđộ về thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn (tối đa là 12 tháng) tươngứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức vàngười lao động, thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với nhữngngười có thành tích xuất sắc như nhau và để đảm bảo mối tương quan trong thựchiện giữa các cơ quan, đơn vị, đảm bảo thành tích của cá nhân thật sự xứng đángđược bậc lương trước thời hạn, tiêu chuẩn, cấp độ nâng lương trước thời hạnphải đảm bảo mức tối thiểu, bao gồm:

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong khoảng thời gian 6 năm gầnnhất của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với các ngạch, chức danh cóyêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với cácngạch, chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống; trường hợpcó thời gian được cử đi đào tạo chuyên môn - nghiệp vụ hoặc lý luận chính trị từhệ trung cấp trở lên vẫn được công nhận thành tích là hoàn thành tốt nhiệm vụ nếuđạt kết quả tốt nghiệp loại Giỏi trở lên;

+ Được cấp Chính phủ khen thưởng và có 01 năm được cơ quanquản lý cấp trên (từ cấp tỉnh, Bộ ngành trở xuống) khen thưởng hoặc có 03 nămđược cơ quan quản lý cấp trên khen thưởng đối với trường hợp giữ ngạch, chứcdanh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên; được cấp Chính phủ khenthưởng hoặc có 02 năm được cơ quan quản lý cấp trên khen thưởng đối với trườnghợp giữ ngạch, chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở lênxuống.

Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuấtsắc trong thực hiện nhiệm vụ phải được công khai trong cơ quan, đơn vị và gửicơ quan quản lý – cấp trên trực tiếp hoặc Sở Nội vụ (đối với các cơ quan, đơnvị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh) để theo dõi và kiểm tra trong quá trìnhthực hiện.

b) Về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, côngchức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, chỉ áp dụng đối vớitrường hợp chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh.

c) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao độngvừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tíchxuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lươngtrước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, cơ quan, đơn vị cần xét vào diện cóthông báo nghỉ hưu để dành chỉ tiêu xét nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích đốivới trường hợp khác – nếu có đối tượng.

4. Về quy trình, thủ tục và quyết định hoặc đề nghị cấp cóthẩm quyền quyết định, thực hiện theo phân cấp thẩm quyền quản lý và quy định hiệnhành về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn (khi lậpthành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và khi có thông báo nghỉ hưu) đốivới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc danh sách trả lươngcủa cơ quan, đơn vị; trong đó phải thông báo công khai danh sách những ngườiđược nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn trong cơquan, đơn vị sau khi kết quả xét duyệt được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cấpcó thẩm quyền công nhận.

5. Các Sở, Ban ngành; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy bannhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm:

a) Thường xuyên giám sát, kiểm tra việc nâng bậc lươngthường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viênchức và người lao động của các đơn vị trực thuộc theo hướng dẫn của Bộ Nội vụtại Thông tư số 08/2013/TT-BNV và theo nội dung tại văn bản này.

Kịp thời xử lý những trường hợp trái quy định và giải quyết nhữngvướng mắc trong việc thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậclương trước thời hạn tại các đơn vị trực thuộc hoặc đề nghị cơ quan cấp trên,cơ quan có chức năng xem xét xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật vềthẩm quyền quản lý.

b) Định kỳ vào quý I hàng năm – năm sau liền kề với năm xétnâng bậc lương trước thời hạn, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông quaSở Nội vụ) kết quả thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậclương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động củacơ quan và các đơn vị trực thuộc theo cùng biểu mẫu nêu tại điểm a khoản 3 củavăn bản này, kèm theo kiến nghị, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắctrong năm thực hiện, nếu có.

6. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm:

a) Thực hiện nhiệm vụ theo nội dung tại điểm a khoản 5 củavăn bản này đối với các Sở, Ban ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và cácđơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

Lồng ghép trong công tác thanh tra công vụ định kỳ hoặc độtxuất hàng năm để kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý sai phạm (nếu có) về việc thựchiện nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cánbộ, công chức, viên chức và người lao động của tất cả các cơ quan, đơn vị thuộctỉnh.

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục nângbậc lương trước thời hạn đối với các trường hợp xếp lương theo ngạch chuyênviên cao cấp hoặc theo ngạch, chức danh tương đương ngạch chuyên viên cao cấp vàbáo cáo Bộ Nội vụ theo đúng quy định - hướng dẫn tại điểm c và điểm d khoản 3Điều 4 Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho vănbản số 2557/UBND-NV ngày 26/8/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng bậclương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chứcvà viên chức thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh hoặc vướng mắc,các Sở, Ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phốvà các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh, thông qua Sở Nộivụ để nghiêncứu, thống nhất xử lý hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đã ký
- Sở Nội vụ;
- VPUB: CVP, PVP (N.V. Nhựt);
- Lưu: VT, VX, PD.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Hòa