BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4624/BTC-CST
V/v gia hạn nộp thuế GTGT thiết bị nhập khẩu dự án Điện mặt trời

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2010

Kínhgửi: Thủ tướng Chính phủ

Trả lời công văn số 206/UBDT-BQLDA ngày 07/04/2010 của Uỷ ban Dân tộc đề nghị Bộ Tài chính cho giahạn thời gian nợ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với một số thiết bị nhập khẩucủa dự án ứng dụng Điện mặt trời, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008, Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuếGTGT và Thông tư số 123/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 23/10/2007 về hướngdẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình dự án sửdụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức thì hệ thống thiết bị đồng bộ cung cấpđiện năng lượng mặt trời thuộc diện chịu thuế GTGT.

2. Theo điểm c, khoản 1, Điều 24của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật Quản lý thuế thì: Người nộp thuế được gia hạn nộpthuế đối với số tiền thuế còn nợ nếu gặp khó khăn khách quan đặc biệt khác doThủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Số tiềnthuế được gia hạn là số tiền thuế phát sinh do nguyên nhân khó khăn khách quanđặc biệt gây ra. Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 01 (một) năm kể từngày hết thời hạn nộp thuế.

Theo công văn của Uỷ ban dân tộcthì: Dự án ứng dụng Điện mặt trời thuộc Hiệp định vay Phần Lan ký kết ngày26/05/2009 nhằm cung cấp hệ thống thiết bị đồng bộ cung cấp điện năng lượng mặttrời cho các xã đặc biệt khó khăn nằm ngoài quy hoạch điện lưới quốc gia đếnnăm 2015 và ngày 31/8/2010 sẽ hết hạn nguồn vốn vay. Hệ thống thiết bị của dựán đã được tiến hành nhập khẩu và cập cảng Hải Phòng và Đà Nẵng ngày 23/3/2010nhưng do hiện nay dự án đang trong giai đoạn xây dựng kế hoạch vốn và chưa đượcChính phủ bố trí vốn đối ứng nên dự án chưa có kinh phí để nộp thuế GTGT đốivới lô hàng trên.

Căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 24của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP và đối chiếu với trường hợp cụ thể của Dự án ứngdụng Điện mặt trời của Uỷ ban dân tộc, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủcho phép giãn nộp thuế GTGT đối với trường hợp của Dự án Điện mặt trời theocông văn số 206/UBDT-BQLDA của Uỷ ban dân tộc. Thời gian gia hạn nộp thuế tốiđa không quá 01 (một) năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. Trong vòng 3 ngàykể từ khi được NSNN bố trí vốn đối ứng số thuế GTGT phải nộp khâu nhập khẩu,chủ đầu tư dự án thực hiện nộp thuế vào NSNN theo quy định.

Kính trình Thủ tướng Chính phủxét duyệt./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn