BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4624/TCT-CS
V/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của dự án trồng cây cao su

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Gia Lai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2149/CV-THNVDT ngày 6/9/2010 của Cục thuế tỉnh Gia Lai về việc khấu trừ, hoànthuế GTGT đầu vào của dự án trồng cây cao su. Về vấn đề này, sau khi báo cáoxin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2c4 mục III phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGTquy định:

"c.4. Cơ sở sản xuất nôngnghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng đánh bắt thuỷ, hải sản có tổ chức sản xuất khépkín, hạch toán kết quả sản xuất kinh doanh tập trung có sử dụng sản phẩm ở cáckhâu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; nuôi trồng, đánh bắt thuỷ, hải sản làmnguyên liệu để tiếp tục sản xuất chế biến ra sản phẩm chịu thuế GTGT (bao gồmsản phẩm nông, lâm, thuỷ sản chưa qua chế biến xuất khẩu hoặc sản phẩm đã quachế biến thuộc đối tượng chịu thuế (GTGT) được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầuvào phục vụ cho sản xuất kinh doanh ở tất cả các khâu đầu tư xây dựng cơ bản,sản xuất, chế biến. Trường hợp cơ sở có bán hàng hoá là sản phẩm nông, lâm,thuỷ hải sản chưa qua chế biến hoặc mới qua sơ chế thông thường thuộc đối tượngkhông chịu thuế "GTGT thì số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào đượctính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so vớitổng doanh số của háng hóa, dịch vụ bán ra"

Điều 71 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳhọp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 quy định.

"Điều 71. Trách nhiệm của ngườinộp thuế trong việc cung cấp thông tin:

1. Cung cấp đầy đủ thông tin tronghồ sơ thuế.

2. Cung cấp thông tin liên quan đếnviệc xác định nghĩa vụ thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.

3. Thông tin cung cấp cho cơ quanquản lý thuế phải đầy đủ, chính xác, trung thực, đúng thời hạn".

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợpdoanh nghiệp có dự án đầu tư vườn cây cao su, có phát sinh số thuế GTGT đầu vàocủa hàng hoá, dịch vụ ở khâu đầu tư XDCB đơn vị chưa có sản phẩm làm nguyênliệu để tiếp tục sản xuất chế biến ra sản phẩm chịu thuế GTGT (bao gồm cả sảnphẩm chưa qua chế biến xuất khẩu hoặc sản phẩm đã qua chế biến thuộc đối tượngchịu thuế GTGT) nhưng đã có dự án xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su và camkết sản phẩm trồng trọt tiếp tục chế biến ra sản phẩm chịu thuế GTGT thì Côngty được khấu trừ, hoàn thuế đối với toàn bộ thuế GTGT đầu vào.

Trường hợp doanh nghiệp bán toàn bộmủ cao su thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì doanh nghiệp không được khấutrừ, hoàn thuế.

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng mộtphần mủ cao su khai thác vào sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT, một phần bán rathì thực hiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào như sau:

- Thuế GTGT đầu vào của TSCĐ (nhàmáy chế biến, vườn cây cao su...): doanh nghiệp được khấu trừ, hoàn thuế toànbộ bao gồm cả thuế GTGT phát sinh trong giai đoạn đầu tư XDCB).

- Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá,dịch vụ: thực hiện khấu trừ, hoàn thuế theo tỷ lệ doanh số hàng hoá, dịch vụchịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hoá, dịch vụ bán ra.

Đối với số thuế GTGT đầu vào phátsinh trong giai đoạn đầu tư XDCB, doanh nghiệp đã kê khai, khấu trừ, hoàn thuếnhưng sau đó xác định không đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế thì doanh nghiệpphải kê khai, điều chỉnh nộp loại tiền thuế GTGT đã khấu trừ, hoàn thuế. Nếudoanh nghiệp không thực hiện điều chỉnh; qua thanh tra, kiểm tra cơ quan thuếphát hiện ra thì cơ quan thuế sẽ thực hiện truy thu, truy hoàn và xử phạt theoquy định Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về cácnội dung đã báo cáo, cam kết giải trình với cơ quan thuế liên quan đến việckhấu trừ, hoàn thuế của dự án trồng cây cao su.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếbiết và căn cứ tình hình thực tế giải quyết theo quy định.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai