VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4625/VPCP-QHQT
V/v: Dự án Tin học hóa công chứng do Quỹ FSP (Pháp) tài trợ

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Khoa học và Công nghệ,
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp (văn bản số 675/TP-CC ngày 08 tháng 7 năm 2002), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5131BKH/KTĐN ngày 12 tháng 8 năm 2002) về dự án Tin học hóa công chứng do Quỹ đoàn kết ưu tiên (FSP) của Pháp tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Bộ Tư pháp tiếp nhận khoản tài trợ tương đương 1.441.300 USD của Quỹ Đoàn kết ưu tiên của Pháp để thực hiện dự án Tin học hóa công chứng giai đoạn III (2003 - 2005).

- Giao Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định và phê duyệt dự án theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.

- Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý