BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------
V/v : Trị giá tính thuế hàng nhập khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2011

Kính gửi: Công ty DFDL MEKONG.
(P805, Tầng 8, Toà nhà Petro Vietnam Tower 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé. Hồ Chí Minh)
Trả lời công văn số 01DFDL/2011 ngày 06/09/2011 của Công ty DFDL MEKONG về việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu theo phương pháp trị giá giao dịch trong trường hợp người mua và người bán có mối quan hệ đặc biệt. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại Điều 13 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì trị giá tính thuế trước hết được xác định theo trị giá giao dịch nếu thoả mãn đầy đủ 4 điều kiện, trong đó có điều kiện người mua và người bán không có mối quan hệ đặc biệt, hoặc nếu có thì mối quan hệ đặc biệt không ảnh hưởng đến trị giá giao dịch.
Việc chứng minh mối quan hệ đặc biệt không ảnh hưởng đến trị giá giao dịch được thực hiện theo quy định tại tiết 1.4.4 điểm 1.4 khoản 1 Điều 13 Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.
Đối chiếu với quy định nêu trên, khi doanh nghiệp nhập khẩu, cơ quan hải quan nới doanh nghiệp đăng ký mở tờ khai sẽ căn cứ khai báo của doanh nghiệp, kết quả chứng minh của người khai hải quan nếu có mối quan hệ đặc biệt nhưng không ảnh hưởng đến trị giá giao dịch thì trị giá tính thuế được áp dụng theo phương pháp trị giá giao dịch. Trường hợp mối quan hệ đặc biệt có ảnh hưởng đến trị giá giao dịch thì việc xác định trị giá tính thuế được chuyển sang các phương pháp tiếp theo và dừng ngay ở phương pháp xác định được trị giá tính thuế.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty DFDL MEKONG biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Hoàng Việt Cường