BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4626/TCT-TNCN
V/v Khai thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp.

Trả lời công văn số 1073/CT-TTHT NNTngày 18/10/2010 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc khai thuế Thu nhập cá nhân(TNCN) đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

1. Về kê khai và quyết toán thuế đốivới tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

- Khai thuế tháng:

Trường hợp trong tháng tổ chức, cánhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì tạm thời chưa phảikhai và nộp tờ khai cho cơ quan thuế.

- Khai quyết toán thuế:

Khai quyết toán thuế TNCN đối với tổchức, cá nhân trả thu nhập được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 2970/TCT-TNCN ngày 20/7/2009 của Tổng cục Thuế về việc khai và quyết toán thuếTNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Đồng Thápnghiên cứu công văn số 2970/TCT-TNCN nêu trên để áp dụng cho phù hợp.

2. Về quản lí, theo dõi, đôn đốc vàxử lí việc chậm nộp tờ khai thuế.

Việc quản lí, theo dõi, đôn đốc vàxử lí việc chậm nộp tờ khai thuế được thực hiện theo Quy trình quản lí khaithuế, nộp thuế và kế toán thuế ban hành kèm theo Quyết định số 422/QĐ-TCT ngày22/4/2008 của Tổng cục Thuế. Đối với trường hợp trong tháng tổ chức, cá nhântrả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì tạm thời chưa phải khai vànộp tờ khai với cơ quan thuế. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải tự chịu tráchnhiệm về việc kê khai, nộp thuế TNCN theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuếtỉnh Đồng Tháp được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, TNCN (3b)

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương