TNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4629/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Công ty Luật TNHH DFDL Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng9, tòa nhà cao tầng tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
MST: 0102142652

Trả lời công văn số: 220115/CV ngày 21/01/2015 của Công tyTNHH Luật TNHH DFDL Việt Nam hỏi về việc điều chỉnh doanh thu trên hóa đơn thuếGTGT đã kê khai, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại tiết a khoản 2 Điều 16 ChươngIII quy định về việc sử dụng hóa đơn:

“2. Cách lập một s tiêu thức cụ th trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đi với cung ng dịch vụ là ngày hoàn thành việccung ng dịch vụ, không phân biệt đã thuđược tin hay chưa thu được tin. Trường hợp t chức cung ứng dịch vụ thực hiện thutin trước hoặc trong khi cung ứng dịchvụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tin.

+ Tại đim 3 Điều 20 Chương III quy định việc xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giaohàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì ngườibán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bng văn bản ghi rõ sai sót, đng thời người bán lập hóa đơn điu chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điu chỉnh (tăng, gim) s lượng hàng hóa, giá bán, thuế suấtthuế giá trị gia tăng..., tin thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn s..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điu chỉnh, người bán và người mua kêkhai điu chỉnh doanh s mua, bán, thuế đu ra, đu vào. Hóa đơn điu chỉnh không được ghi s âm (-).

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty Luật TNHH DFDLViệt Nam thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn luật cho khách hàng, căn cứ theo Hp đồng tư vấn pháp luật, Công ty đãlập hóa đơn, kê khai thuế GTGT đối với số tiền đặt cọc khách hàng trả trước khithực hiện dịch vụ tư vấn pháp luật trên.

Sau khi dịch vụ hoàn thành, khi quyết toán giá trị dịch vụphát sinh chênh lệch phải điều chỉnh thì Công ty và bên khách hàng phải lậpbiên bản hoặc có thỏa thuận bngvăn bản ghi rõ lý do điều chỉnh, đồng thời Công ty lập hóa đơn điu chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi điều chỉnh giảm giá thanh toán tiền dịch vụ tư vấnpháp luật, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điu chỉnh, Công ty và khách hàng kêkhai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đu ra, đuvào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để đơn vị biết và thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
P Ktr1; P pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến