BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 4629/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN từ chuyển quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11426/CT-TTr1 ngày9/7/2009 của Cục thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế TNDN từ chuyển quyềnsử dụng đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 51/1999/NĐ-CPngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tưtrong nước thì trường hợp Tổng công ty đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị códự án đầu tư xây dựng các khu thương mại, siêu thị, các loại nhà ở phục vụ nhucầu nhân dân thuộc Danh mục A ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP thìđược hưởng ưu đãi theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP.

Tại điểm 1 Công văn số 3571 TC/TCT ngày 29/3/2005 của Bộ Tàichính về việc ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanhđầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nhà: “Các cơ sở kinh doanh đầu tưphát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nhà đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấychứng nhận ưu đãi đầu tư nếu còn thời gian được ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhậpdoanh nghiệp theo quy định tại Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầutư cho năm 2004 và các năm tiếp theo thì tiếp tục được hưởng ưu đãi miễn giảmthuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm cả thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụngđất, chuyển quyền thuê đất đối với đất được Nhà nước giao hoặc có quyền sử dụngđất trước ngày 1/1/2004 để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nhà đếnhết thời hạn ưu đãi quy định tại Giấy phép ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận ưuđãi đầu tư”.

Căn cứ quy định trên thì mức ưu đãi thuế TNDN và thủ tục ưuđãi thuế TNDN đối với dự án xây dựng khu phố mới Trung Yên của Công ty nêu trêntùy theo từng thời điểm tương ứng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số51/1999/NĐ-CP Thông tư số 146/1999/TT-BTC ; Thông tư số 22/2001/TT-BTC ; Thôngtư số 98/2002/TT-BTC .

Đề nghị Cục thuế tiến hành kiểm tra cụ thể mức độ đáp ứngcác điều kiện ưu đãi đầu tư, thủ tục ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư xâydựng khu phố mới Trung Yên của Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị vàdự án đầu tư nêu trên và sau ngày 1/1/2004 nếu dự án nêu trên vẫn còn thời gianưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cả thuế suất, năm miễn,giảm và không phải nộp thuế thu nhập bổ sung) thì tiếp tục được hưởng ưu đãicho khoảng thời gian còn lại theo GCNUĐĐT số 37/GP-UB đã cấp theo quy định tạiKhoản 2 điều 50 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP và thu nhập được miễn, giảm thuếtrong trường hợp này bao gồm cả thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất theo hướngdẫn tại điểm 1 Công văn số 3571 TC/TCT nêu trên.

Trường hợp đến năm 2004, dự án đầu tư mở rộng nêu trên củaCông ty đã hết thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì Công ty phảithực hiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Luật thuế thunhập doanh nghiệp số 9/2003/QH11 và các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thunhập doanh nghiệp.

Từ ngày 1/1/2009, chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanhnghiệp thực hiện theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 .

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng công ty đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị (27 Huỳnh Thúc Kháng – Đống Đa – Hà Nội)
- Vụ PC;
- Ban PC:
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương