BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 463/BXD-KTXD
V/v: Lập dự toán thi công xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009

Kínhgửi: Ban quản lý dự án Giảm thất thoát nước thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Văn bản số 96/GTTN-KHĐTngày 12/3/2009 của Ban quản lý dự án Giảm thất thoát nước thành phố Hồ Chí Minhthuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn về dự toán thi công xây dựng công trình đốivới hợp đồng Dịch vụ quản lý và giảm rò rỉ dựa trên hiệu quả thực hiện của dựán Giảm thất thoát nước thành phố Hồ Chí Minh thuộc dự án Phát triển cấp nướcđô thị Việt Nam, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hợp đồng Dịch vụ quản lý và Giảmrò rỉ dựa trên hiệu quả thực hiện của dự án Giảm thất thoát nước thành phố HồChí Minh có tính đặc thù, nhà thầu trúng thầu là nhà thầu nước ngoài (ManilaWater Company Inc- Philippines) được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ ChíMinh phê duyệt kết quả đấu thầu tại Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 28/6/2008 vàđã được các bên thoả thuận ký kết hợp đồng theo giá trọn gói, theo đơn giá phùhợp theo từng yêu cầu, nội dung công việc của hợp đồng, vì vậy việc lập dự toánthi công xây dựng công trình đối với hợp đồng nêu trên là không cần thiết.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Ban quảnlý dự án Giảm thất thoát nước thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện theo quyđịnh./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD, M5.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn