BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 463/TCT-KK
V/v khôi phục mã số thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Hà Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 21/CT-KKT ngày14/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Hà Giang về việc khôi phục mã số thuế do cơ quanthuế đóng nhầm. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 29 Luật quản lý thuế quy định:

“1. Mã số thuế chấm dứt hiệu lực trong cáctrường hợp sau đây:

a) Tổ chức,cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt động;

b) Cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vidân sự theo quy định của pháp luật.”

Qua kiểm tra các tài liệu liên quan đến việc đóngcác mã số thuế của Chi cục Thuế huyện Bắc Quang thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Giangđối với: Doanh nghiệp tư nhân Anh Vinh - mã số thuế: 5100180919 và Công ty TNHHmột thành viên Mạnh Đức - mã số thuế: 5100264005;

Lý do đóng nhầm mã số thuế: Các đơn vị trên có đơnxin tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (từ ngày 1/8/2012 đến ngày 31/12/2012),nhưng trong quá trình mới triển khai ứng dụng quản lý thuế thu nhập cá nhân(PIT), cán bộ thuế đã thao tác nhầm, dẫn đến đóng hai mã số thuế trên về trạngthái 01 (người nộp thuế ngừng hoạt động và đóng mã số thuế).

Thực tế, từ ngày 01/01/2013, hết thời gian tạm nghỉkinh doanh, các đơn vị nêu trên đã tiếp tục hoạt động kinh doanh và thực hiệnnộp hồ sơ khai thuế theo đúng quy định (theo Biên bản xác minh tình hình hoạtđộng kinh doanh của doanh nghiệp (có xác nhận của Ủyban nhân dân), bản sao các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các đơn vịnộp cho Chi Cục Thuế từ tháng 01 năm 2013 đến quý 3 năm 2014). Chi cục Thuếhuyện Bắc Quang đã thực hiện họp kiểm điểm các cán bộ thực hiện đóng nhầm mã sốthuế.

Căn cứ quy định nêu trên và qua thực tế báo cáo củaCục Thuế tỉnh Hà Giang, Tổng cục Thuế đồng ý khôi phục lại mã số thuế5100180919 của Doanh nghiệp tư nhân Anh Vinh và mã số thuế 5100264005 của Côngty TNHH một thành viên Mạnh Đức. Cục thuế tỉnh Hà Giang hoàn toàn chịu trách nhiệmvề tính chính xác của các tài liệu cung cấp.

Đề nghị Lãnh đạo, cán bộ công chức Cục Thuế tỉnh HàGiang rà soát việc quản lý người nộp thuế trên địa bàn, phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan có liênquan thực hiện việc cấp, đóng mã số thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hà Giangđược biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT (để hỗ trợ mở mã số thuế);
- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương