THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 463/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu các gói thầu Dự án đường ống dẫn khí lô B – Ô Môn

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 1606/TTr-DKVN ngày 12 tháng 3 năm 2009), ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 1834/BKH-QLĐT ngày 20 tháng 3 năm 2009) về việc chỉ địnhthầu các gói thầu Thiết kế tổng thể (FEED) và gói thầu EPC, Thủ tướng Chính phủcó ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc chỉ định thầu các gói thầu FEED và EPC của Dựán đường ống dẫn khí lô B – Ô Môn như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tạicông văn nêu trên. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện chỉ định thầu theo quyđịnh hiện hành.

2. Tách gói thầu tư vấn FEED độc lập với gói thầu EPC.

3. Đối với vật tư, thiết bị đường ống thực hiện đấu thầutheo quy định hiện hành.

4. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm bảo đảm đồngbộ giữa tiến độ của Dự án đường ống dẫn khí lô B – Ô Môn với tiến độ của các dựán khai thác và sử dụng khí./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: XD, CT, TC;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT; các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu VT, KTN (4), MT (18 b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải