BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC
------------------
Số: 463/UBCK-PTTT
V/v: Triển khai kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều tại các SGDCK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, căn cứ đề nghị tại Tờ trình số 10/2011/TTr-SGDHCM ngày 13/07/2011; Tờ trình số 01/2012/TTr-SGDHCM ngày 10/01/2012 về việc triển khai kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều tại các SGDCK; Báo cáo số 48/BC-SGDHN ngày 10/02/2012 của SGDCK Hà Nội về tình hình chuẩn bị cho việc kéo dài thời gian giao dịch, UBCKNN có ý kiến như sau:
1. Chấp thuận cho các SGDCK tiến hành triển khai thí điểm việc kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều trong vòng 03 tháng, thời điểm bắt đầu áp dụng kể từ ngày 05/03/2012. Hàng tháng các SGDCK có đánh giá báo cáo UBCKNN và sau khi kết thúc thời gian thí điểm, các SGDCK sơ kết, báo cáo UBCKNN kết quả triển khai để có quyết định chính thức. Trường hợp trong quá trình triển khai có biến động đột xuất, đề nghị các SGDCK báo cáo ngay UBCKNN để xử lý.
2. Các SGDCK phối hợp với TTLKCK Việt Nam trong việc hoàn tất các khâu chuẩn bị, tăng cường hoạt động giám sát, đảm bảo an toàn cho hoạt động thanh toán, bù trừ, chuyển và nhận dữ liệu ngay sau khi kết thúc phiên giao dịch (14h15).
3. Các SGDCK chịu trách nhiệm công bố thông tin danh sách các CTCK đã sẵn sàng tham gia giao dịch cả buổi chiều và kế hoạch triển khai cụ thể cho các thành viên thị trường, nhà đầu tư biết theo đúng quy định của pháp luật.
UBCKNN thông báo để các SGDCK, TTLKCK Việt Nam triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban lãnh đạo (để báo cáo)
- Lưu VT, PTTT.
TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
Nguyễn Sơn