VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------

Số: 463/VPCP-NN
V/v đầu tư củng cố hệ thống đê điều để bãi bỏ các khu chậm lũ, ngập lũ tại các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- UBND các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn (công văn số 3455/BNN-ĐĐ ngày 17 tháng 12 năm 2007), ýkiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 207/BKH-KTNN ngày 10 tháng 01 năm2008), Tài chính (công văn số 182/BTC-ĐT ngày 7 tháng 01 năm 2008) về việc đầutư củng cố hệ thống đê điều để bãi bỏ các khu chậm lũ, ngập lũ tại các tỉnh:Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hảicó ý kiến như sau:

1. Đối với khu phân lũ, chậm lũvùng Nho Quan, Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) và vùng Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa):Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến các Bộ: Kế hoạch vàĐầu tư, Tài chính tại các công văn nêu trên; chủ trì, phối hợp với các địaphương chỉ đạo nghiên cứu, rà soát điều chỉnh lại quy hoạch phòng, chống lũ củacác lưu vực sông liên quan, trong đó cần đánh giá, phân tích lựa chọn và đềxuất phương án quy hoạch tối ưu cho các vùng phân lũ, chậm lũ; trên cơ sở đólập các Dự án đầu tư cụ thể, có phân kỳ đầu tư phù hợp và làm rõ cơ cấu nguồnvốn đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Đối với các vùng ngập lụttrên hệ thống sông Cả: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợpvới Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh nghiên cứu, rà soát quy hoạchphòng, chống lũ, đồng thời có giải pháp để chủ động phòng, chống lụt, bão.Trước mắt, các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh chủ động sắp xếp lại dân cư, di dời dân ởnhững vùng bị ngập sâu, nguy hiểm đến nơi an toàn và đầu tư củng cố cơ sở hạtầng nhằm giảm thiệt hại do ngập lụt gây ra.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan liên quan biết,thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy, Các Vụ: KTTH, ĐP, TH, Website CP;
- Lưu: VT, NN (4), Huệ.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý