BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4630/TCT-CS
V/v: Thủ tục hoàn thuế,miễn thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nng

Tổng cục Thuế nhận công văn số 2800/CT-TTHT ngày 19/8/2015 củaCục Thuế thành phố Đà Nng cung cấp thêm một số thông tin về thực tế hoạtđộng của các nhà thầu Hoa Kỳ thực hiện Dự án Xử lý môi trường ô nhiễmdioxin tại sân bay Đà Nng.

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, để tháo gỡ vướngmắc về thủ tục, hồ sơ, tạo điều kiện để các nhà thầu thực hiện các công việcmang tính nhân đạo và thuận lợi trong việc thu hút nguồn viện trợ cho ViệtNam khắc phục hậu quả chiến tranh, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất củaCục Thuế thành phố Đà Nẵng tại công văn số 2800/CT-TTHT nêu trên.

Đ nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng hướng dẫn nhà thầu, chuyên gianước ngoài và các bên liên quan thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục QLN&TCĐN;
- Vụ CST, PC, HTQT (BTC);
- Vụ PC, KK, HTQT (TCT);
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn