BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 4630/TCT-CS
V/v CS thuế đối với chuyển giao tài sản, công nợ từ Chi nhánh Ngân hàng sang Ngân hàng 100% vốn nước ngoài

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Ngân hàng TNHH một thành viênStandard Chartered (Việt Nam)

Trả lời công văn số SCB/2009/2210 ngày 27/10/2009 của Ngânhàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) (SCB UK) về việc chínhsách thuế đối với chuyển giao tài sản, công nợ từ Chi nhánh Ngân hàng sang Ngânhàng 100% vốn nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 27/10/2008, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4048/TCT-CStrả lời Ngân hàng Standard Chartered Bank - Chi nhánh Việt Nam về việc chuyểngiao hoạt động kinh doanh của Chi nhánh, đề nghị Ngân hàng nghiên cứu hướng dẫntại công văn số 4048/TCT-CS để thực hiện.

Nếu có vướng mắc đề nghị Ngân hàng báo cáo, giải trình cụthể để được hướng dẫn.

Tổng cục Thuế thông báo để Ngân hàng TNHH một thành viênStandard Chartered (Việt Nam) được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương