VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4631/VPCP-KTTH
V/v lùi thời gian trình Đề án

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3565/BKHĐT-QLKTTWngày 09 tháng 6 năm 2014 về việc lùi thời gian trình Đề án "Chính sáchphát triển vùng", Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý lùi thời gian trình Đề án "Chính sách pháttriển vùng" sang tháng 12 năm 2014 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tạicông văn nêu trên.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần rút kinh nghiệm trong việc tổchức xây dựng các Đề án thuộc Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướngChính phủ để bảo đảm đúng tiến độ đề ra.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tưbiết, thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh,
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, V.III;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng