VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------------------
V/v: UBND TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận thiết bị y tế, thiết bị khuyết tật đã qua sử dụng do người nước ngoài viện trợ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4062/BKHĐT-KTĐN ngày 24 tháng 6 năm 2011) về việc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận khoản viện trợ y tế, thiết bị cho người khuyết tật do người nước ngoài viện trợ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:
1. Đồng ý việc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận khoản viện trợ gồm 35 mục thiết bị y tế và thiết bị cho người khuyết tật đã qua sử dụng, chất lượng trên 80% so với giá trị sử dụng mới, do bà Vreni Zollinger (quốc tịch Thụy Sỹ) gửi tặng Hội Bảo trợ người tàn tật và Trẻ mồ côi thành phố Hồ Chí Minh.
2. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm làm thủ tục tiếp nhận, kiểm tra chất lượng thực tế lô hàng, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đối tượng tiếp nhận theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg CP (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ (để b/c),
các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(2),G. 20
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc