BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------
V/v: Vướng mắc về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo TSCĐ của dự án đầu tư
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.
Trả lời công văn số 1173/HQHN-TXNK ngày 30/6/2011 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc vướng mắc về đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo tài sản cố định của dự án đầu tư; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về việc đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đối với dự án được cấp phép trước ngày Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ có hiệu lực, đến nay mới đăng ký Danh mục lần đầu:
Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hà Nội nêu tại khoản 1 công văn số 1173/HQHN-TXNK nêu trên.
2. Về việc miễn thuế phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân (xe ôtô 24 chỗ ngồi trở lên) của dự án ưu đãi đầu tư:
Theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP và điểm b khoản 7 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân, gồm xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy nhập khẩu để tạo tài sản cố định được miễn thuế nhập khẩu.
- Đối với phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ cơ sở xác định miễn thuế là: Danh mục phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất được theo quy định của Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Danh mục hoặc tiêu chuẩn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ theo quy định của Bộ Khoa học & công nghệ;
- Đối với phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân việc miễn thuế không phụ thuộc vào Danh mục phương tiện vận tải trong nước đã sản xuất được.
3. Về việc áp dụng chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của dự án ưu đãi đầu tư Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ Hà Nội:

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

- Về việc xem xét áp dụng miễn thuế máy bay cứu thương nhập khẩu cho dự án: Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội hướng dẫn doanh nghiệp có công văn (kèm hồ sơ) gửi Bộ Khoa học và công nghệ để được xem xét xác nhận máy bay cứu thương có là phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ hay không, để xử lý áp dụng chính sách thuế theo đúng quy định.
- Về việc miễn thuế xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên nhập khẩu để đưa đón bác sỹ, y tá, nhân viên của dự án: Theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP và điểm b khoản 7 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân, gồm xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu. Trường hợp Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ nhập khẩu xe ôtô 24 chỗ ngồi trở lên đưa đón bác sỹ, y tá, nhân viên không phải là xe đưa đón công nhân nên không được miễn thuế nhập khẩu.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hq các tỉnh, thành phố (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (4b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?