BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4633/TCT-CS
V/v xuất hóa đơn, tính thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 2175/STC-ĐT ngày 30/05/2016 của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa về việc xuất hóa đơn, tính thuế GTGT đối với công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 9 Điều 7 và Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp Công ty CP Thanh Yến là nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) thì khi công trình hoàn thành bàn giao, nghiệm thu, thanh quyết toán phải xuất hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT với thuế suất 10%. Giá tính thuế được xác định theo quy định tại khoản 9 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa biết và đề nghị liên hệ với Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa để được hướng dẫn cụ thể./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Cục thuế tỉnh Khánh Hòa;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân