VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4633/VPCP-KTN
V/v Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình thực hiện các dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Xét đề nghị của BộGiao thông vận tải tại văn bản số 7287/BGTVT-CQLXD ngày 09 tháng 6 năm 2015 vềviệc báo cáoỦy ban Thường vụ Quốc hội vềtình hình thực hiện các dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ và đườngHồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ýdự thảo Báo cáo và giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thay mặt Chính phủ, kýthừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Ủyban Thường vụ Quốc hội.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ CổngTTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.III, TH;
- Lưu: VT, KTN (3). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp